Stalen napredek!
POKLIČITE NAS

031 791 446

banner-image

Pridobitev hišne številke

Storitve > Pridobitev hišne številke

Pridobitev hišne številke

house

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke (nove gradnje).
Če ima objekt gradbeno dovoljenje se vriše tudi funkcionalno zemljišče (dvorišče), ki pripada objektu.

Na terenu geodet izmeri zunanje gabarite objekta in te evidentira v zemljiškem katastru.

Kot obvezna sestavina elaborata določitve zemljišča pod stavbo je po Zakonu o evidentiranju nepremičnin (Ur. List RS št. 47/2006), tudi elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Če objektu ni določena hišna številka, pa bi po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb morala biti, mora vlagatelj poleg zahteve za vpis stavbe v kataster stavb vložiti zahtevo za določitev hišne številke.
Vlogo za določitev hišne številke izpolni geodetsko podjetje.


GEODETSKE IN NEPREMIČNINSKE STORITVE ČRČEK